Algemene voorwaarden Interieurontwerper en stylist – Opdrachtgever
Algemeen: Deze voorwaarden zijn van toepassing in de verhouding tussen opdrachtgever en interieurontwerper/-stylist onder nadrukkelijke uitsluiting van de voorwaarden van de opdrachtgever.
  voorwaarden Interieurontwerper en stylist – Opdrachtgever
Algemeen: Deze voorwaarden zijn van toepassing in de verhouding tussen opdrachtgever en interieurontwerper/-stylist onder nadrukkelijke uitsluiting van de voorwaarden van de opdrachtgever.

Artikel 1. Definities
1.1 Om misverstanden te voorkomen zijn hieronder, voor opdrachten uitgevoerd door de eenmanszaak ingeschreven bij de KVK onder nummer 88300714 NIRA | designing interior life, gevestigd te Zevenaar, de Algemene Voorwaarden van NIRA | designing interior life opgenomen.
1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die de opdracht aan NIRA | designing interior life heeft verleend.
1.3 Opdracht: de overeenkomst die tussen Opdrachtgever en NIRA | designing interior life tot stand is gekomen.
1.4 Project: het geheel van activiteiten gericht op het tot stand brengen van datgene wat de Opdrachtgever beoogt.
1.5 Documenten: informatiedragers in elke vorm, verstrekt door de opdrachtgever dan wel door NIRA | designing interior life.
1.6 Werk: NIRA | designing interior life die de opdracht aanvaardt en in opdracht van de Opdrachtgever werkzaamheden verricht op het gebied van interieurontwerp, interieurstyling en interieuradvies.

Artikel 2. Algemeen
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en opdrachtbevestigingen die de opdrachtgever sluit met NIRA | designing interior life. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen tussen Opdrachtgever en NIRA | designing interior life.
2.3 Indien één of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. NIRA | designing interior life en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
2.4 Als er een situatie ontstaat die niet in deze voorwaarden is geregeld, dan moet deze situatie beoordeeld worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
2.5 NIRA | designing interior life heeft het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen. Voor al afgesloten overeenkomsten blijven de voorwaarden van kracht die te allen tijde van het sluiten van de overeenkomst geldig waren.

Artikel 3. Offertes en opdracht overeenkomsten
3.1 De door NIRA | designing interior life opgestelde offertes zijn geheel vrijblijvend en kunnen tot het moment van akkoord worden herroepen.
3.2 De opdracht komt tot stand door de schriftelijke bevestiging (al dan niet via e-mail) ervan door de Opdrachtgever.
3.3 Mondelinge afspraken en bedingen zijn slechts bindend nadat deze schriftelijk al dan niet via email door NIRA | designing interior life zijn bevestigd.
3.4 De door NIRA | designing interior life opgestelde offertes en prijsopgaven zijn niet geldig voor toekomstige opdrachten, tenzij anders vermeld.
3.5 Een offerte is maximaal 30 dagen geldig.
3.6 De prijzen in de offertes zijn inclusief BTW exclusief reis- en verblijfkosten, parkeerkosten, verzend- en administratiekosten en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders is vermeld.
3.7 NIRA | designing interior life kan niet aan haar offerteprijs worden gehouden, als die offerteprijs, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.8 Een samengestelde prijsopgaaf verplicht NIRA | designing interior life niet tot het verrichten van een deel van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.9 De Opdrachtgever heeft kennis genomen van de algemene voorwaarden van NIRA | designing interior life.
3.10 NIRA | designing interior life heeft ten allen tijde het recht zonder opgaaf van redenen een potentiële opdrachtgever te weigeren.
3.11 Op alle overeenkomsten gesloten met NIRA | designing interior life is het Nederlands Recht van toepassing.

Artikel 4. De opdracht
4.1 NIRA | designing interior life doet haar uiterste best de opdracht zo goed mogelijk uit te voeren. NIRA | designing interior life kan niet aansprakelijk zijn voor een tegenvallend resultaat als het door haar gegeven advies of ontwerp dat voortvloeit uit de opdracht (‘Advies of Ontwerp’) wordt uitgevoerd. Ook in dat geval dient de overeengekomen vergoeding te worden betaald. Wanneer u besluit het Advies of Ontwerp -om welke reden dan ook- niet uit te voeren dient de afgesproken vergoeding volledig voldaan te worden.
4.2 Wil de Opdrachtgever de opdracht onderbreken, dan is hij verplicht dit schriftelijk mee te delen aan NIRA | designing interior life onder vermelding van de gronden. Partijen treden hierna in overleg om de gevolgen te bespreken. Lijdt NIRA | designing interior life hierdoor schade, dan is de Opdrachtgever verplicht die schade te vergoeden. NIRA | designing interior life is verplicht de schade zoveel mogelijk te beperken.
4.3 De Opdrachtgever blijft ten allen tijde verantwoordelijk voor de keuzes en toepassingen van het door de interieurontwerper gegeven advies.
4.4 De Opdrachtgever is verplicht om alle gegevens van de NIRA | designing interior life vertrouwelijk te behandelen, voor zover de opdrachtgever weet of kan of behoort te weten dat deze gegevens vertrouwelijk zijn.
4.5 NIRA | designing interior life is ten allen tijde bevoegd een opdracht niet in behandeling te nemen.

Artikel 5. Persoonsgegevens
5.1 Persoonlijke gegevens van de Opdrachtgever worden in het klanten systeem van NIRA | designing interior life opgeslagen om opdrachten te verwerken. NIRA | designing interior life geeft nooit persoonsgegevens aan derden en zal er alles aan doen om te voorkomen dat uw gegevens in handen kunnen vallen van derden. NIRA | designing interior life handelt bij het gebruik van persoonlijke gegevens van de opdrachtgever vanuit de desbetreffende wetgeving.

Artikel 6. Prijzen en betaling
6.1 NIRA | designing interior life heeft voor de uitvoering van de Opdracht recht op een vergoeding. Dit kan bestaan uit een vergoeding per uur of een vastgesteld bedrag. Partijen maken afspraken over de vergoeding van gemaakte bijkomende kosten zoals reiskosten en printkosten. Betaling van de factuur dient te gebeuren binnen 14 dagen na factuurdatum.
6.2 De vastgestelde prijzen zijn inclusief BTW exclusief reis- en verblijfkosten, parkeerkosten, verzend- en administratiekosten en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders is vermeld.
6.3 Binnen een straal van 50 km van Zevenaar (Gelderland) worden er geen reiskosten berekend.
6.4 NIRA | designing interior life mag van Opdrachtgever verlangen dat hij een voorschot voldoet bij akkoord van de offerte en voordat ze begint aan de uitvoering van de Opdracht Dit voorschot bestaat uit 30% van het honorarium. Na oplevering van het concept ontwerp wordt de volgende 50% van het honorarium gefactureerd. NIRA | designing interior life zal na afronding en oplevering van het definitieve ontwerp de laatste 20% van het honorarium factureren. Tenzij de verdeling van tevoren anders is vastgelegd. Eventueel extra en/of aanvullende opdrachten van de Opdrachtgever worden op nacalculatie volgens het vastgestelde uurtarief gefactureerd.
6.5 Het is aan de Opdrachtgever om NIRA | designing interior life te voorzien van alle benodigde materialen en informatie die nodig is om de Opdracht goed uit te kunnen voeren. Als NIRA | designing interior life extra werkzaamheden moet uitvoeren omdat Opdrachtgever heeft nagelaten de benodigde informatie/ materialen ter beschikking te stellen, dan zal NIRA | designing interior life de bijkomende werkzaamheden apart in rekening brengen volgens de gebruikelijke uurtarieven zoals vermeldt in de offerte.
6.6 NIRA | designing interior life kan advies geven over het inschakelen van derde partijen voor uitvoering van het Advies of Ontwerp. De uiteindelijke keuze voor een derde partij ligt altijd bij de Opdrachtgever. 
6.7 NIRA | designing interior life kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten van deze derde partijen/gebreken in de producten die ter beschikking zijn gesteld door deze derde partijen. Als NIRA | designing interior life uitspraken doet over (mogelijke) kosten die gemoeid zijn bij de uitvoering van werkzaamheden door derde partijen, dan is dit altijd indicatief en kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

Artikel 7. Eigendom- en auteursrechten
7.1 Op alle producten van NIRA | designing interior life rust een eigendomsvoorbehoud tot het moment dat de Opdracht volledig betaald is.
7.2 NIRA | designing interior life heeft het alleenrecht van het in- en uitwendige van een naar zijn ontwerp verwezenlijkt project foto’s te maken en te vermenigvuldigen. Wel heeft NIRA | designing interior life éénmalig toestemming nodig van de Opdrachtgever voor het openbaar maken van de afbeeldingen die het
in- en/of uitwendige van het project tonen.
7.3 In het kader van de opdracht door NIRA | designing interior life tot stand gebrachte documenten worden eigendom van de opdrachtgever nadat de opdrachtgever aan zijn financiële verplichtingen tegenover NIRA | designing interior life heeft voldaan. De documenten mogen worden gebruikt met inachtneming van de wetgeving op het gebied van intellectuele eigendom.
7.4 Aan tekeningen gemaakt door NIRA | designing interior life kunnen geen rechten ontleend worden. NIRA | designing interior life is geen architect of bouwkundige. U dient voor uitvoering van (ruimtelijke) werkzaamheden de maten in werk te controleren en/of een gespecialiseerde vakman te betrekken die de technische detaillering verzorgt.
7.5 Alle uit de Opdracht voortkomende intellectuele eigendomsrechten (o.a. merkrechten, auteursrechten en modelrechten) komen toe aan NIRA | designing interior life. De Opdrachtgever verkrijgt een gebruiksrecht. Opdrachtgever zal het Advies of Ontwerp niet verveelvoudigen of openbaar maken zonder de toestemming van NIRA | designing interior life, tenzij partijen anders overeenkomen.

Artikel 8. Klachten
8.1 Klachten die direct verband houden met uitgevoerde diensten van NIRA | designing interior life dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na afronding van de geleverde diensten, schriftelijk aan NIRA | designing interior life worden medegedeeld.
8.2 Als de klacht gegrond is, zal NIRA | designing interior life de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
9.1 Ingeval door nalatigheid van Opdrachtgever de meubels en accessoires beschadigen of gestolen worden, is de schade hieruit voortvloeiend voor rekening van de Opdrachtgever.
9.2 NIRA | designing interior life is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook. De Opdrachtgever blijft altijd zelf aansprakelijk voor keuze en toepassing van advies, materialen en producten, die door NIRA | designing interior life tijdens het advies is geadviseerd.
9.3 Als bepaalde onderdelen van de opdracht, waaronder constructieve en installatie adviezen, door derden worden vervuld, is NIRA | designing interior life voor deze onderdelen en voor het handelen van deze derden niet aansprakelijk. Deze derden dienen in het voorkomende geval zelfstandig te worden aangesproken.
9.4 NIRA | designing interior life is niet aansprakelijk voor indirecte schade van de Opdrachtgever of derden, waaronder gevolgschade en bedrijfsschade.
9.5 Indien de Opdrachtgever van mening is dat NIRA | designing interior life tekort is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen, stelt hij deze schriftelijk aansprakelijk en geeft de gelegenheid die tekortkoming(en) op eigen kosten op te heffen.
9.6 Elke vordering tot schadevergoeding vervalt, indien de vordering niet binnen 14 dagen na het constateren van de schade of het gebrek schriftelijk aan NIRA | designing interior life kenbaar is gemaakt.
9.7 NIRA | designing interior life is nooit aansprakelijk voor het (gedeeltelijk) niet opvolgen van de adviezen.

Artikel 10. Overmacht
10.1 Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid die nakoming van de opdracht blijvend of tijdelijk verhindert, en die niet aan NIRA | designing interior life kan worden toegerekend. Zoals stakingen in bedrijven waarmee NIRA | designing interior life overeenkomsten heeft gesloten, een algemeen gebrek aan de benodigde grondstoffen, niet voorzienbare vertraging bij toeleveranciers, alsmede het geval dat NIRA | designing interior life geestelijk of lichamelijk verhinderd is de opdracht naar behoren te vervullen.
10.2 NIRA | designing interior life en de Opdrachtgever dienen elkaar zo spoedig mogelijk van een overmacht toestand op de hoogte te stellen, en in gezamenlijk overleg te zoeken naar een in die specifieke situatie passende oplossing.

Artikel 11. Ontbinding van de overeenkomst
11.1 De vorderingen van NIRA | designing interior life op de Opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
1. Na het sluiten van de overeenkomst aan NIRA | designing interior life ter kennisgenomen omstandigheden geven NIRA | designing interior life goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.
2. Als NIRA | designing interior life de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
3. In de genoemde gevallen is NIRA | designing interior life bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, onverminderd het recht van NIRA | designing interior life schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12. Diversen
12.1 De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op www.nirainterior.com
12.2 De algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 januari 2023 en uitsluitend van toepassing op opdrachten die op of na deze datum tot stand komen.
12.3 De Opdrachtgever krijgt de algemene voorwaarden van NIRA | designing interior life bij de offerte meegestuurd.
12.4 De Opdrachtgever dient van deze voorwaarden op de hoogte te zijn en de offerte en algemene voorwaarden te tekenen voor akkoord pf schriftelijk (per e-mail of whatsapp) een akkoord te geven.

Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
13.1 Op de overeenkomst tussen NIRA | designing interior life en de Opdrachtgever is het Nederlandse Recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen NIRA | designing interior life en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar NIRA | designing interior life is gevestigd, of de volgens de wet bevoegde rechter, dit ter keuze van NIRA | designing interior life.
13.2 Partijen hebben zicht tot het uiterste ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten voordat ze een beroep zullen doen op de rechter.Algemene voorwaarden